ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΙΚΕ

Γιατί είναι απαραίτητη η κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ;

Με την έναρξη κάθε Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) απαραίτητη σύμφωνα με τον νόμο είναι η δημιουργία μίας  ιστοσελίδας με τα απαραίτητα στοιχεία. Τα κυριότερα είναι ο τίτλος, η Διεύθυνση έδρας, το τηλέφωνο και το email. (δείτε τα υπόλοιπα παρακάτω)

Στην netart  γνωρίζουμε πως η αρχή για κάθε επαγγελματία και κάθε εταιρεία είναι δύσκολη. Για αυτό αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ καθώς και την συντήρισή της, άμεσα και σε ελάχιστη τιμή!

κατασκευή ιστοσελίδας ικε γρήγορα και οικονομικά

Τι πρέπει να περιέχει μία ιστοσελίδα ΙΚΕ;

Η κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ χρήζει προσοχής καθώς πρέπει βάση νόμου να περιλαμβάνει:

Τι λέει ο νόμος:

Άρθρο 47 Εταιρική διαφάνεια
Πατήστε εδώ

4072/2012 Άρθρο 47

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενο της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

4072/2012 Άρθρο 47

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενο της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.